ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEATIS

Whirlpool Eesti OÜ, Eesti õigusaktide  kohaselt asutatud ettevõte, kelle registrijärgne asukoht on Türi 10c, 11313 Tallinn, nõuetekohaselt registreeritud Eesti ettevõtete registris käibemaksukohustuslase numbriga EE100325193, (edaspidi “Whirlpool”, „me”, „meid”, „meie”), on Teie andmete kontrollijana ja üleilmse Whirlpooli („Whirlpool Group”) üksusena kohustatud allpool nimetatud eesmärkidel tagama Teie esitatud isikuandmete („isikuandmed” andmekaitseseaduses sätestatu kohaselt) kaitse ja konfidentsiaalsuse. Sel põhjusel antakse käesolevas teatises Teile teada milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid töötleme, milleks me neid kasutame ja kuidas Teie saate kasutada oma ainuisikulisi õigusi sellisele teabele ligipääsemiseks, sellise teabe ajakohastamiseks, parandamiseks ja kustutamiseks.

MIKS JA MILLAL ME KOGUME TEIE ISIKUANDMEID NING SEOTUD PROTSESS

Me töötleme teie esitatud isikuandmeid siis, kui registreerime Teie ostetud toote, samuti hetkel, kui pöördute meie poole teabe või abi saamiseks või kui ostate Whirlpooli tooteid veebipoest, ning vaid sellisel määral, mis on vajalik käesolevas teatises esitatud eesmärkide täitmiseks. Kui Whirlpool ei ole oma eesmärkide saavutamiseks vaja isikuandmeid töödelda identifitseeritaval kujul, on ta kohustatud isikuandmeid mitteidentifitseerima ja kõrvaldama sel eesmärgil isikuandmete identifitseerijad.
Me kogume Teie esitatud isikuandmeid selleks, et avada Teienimeline konto ja/või täita Teie toote registreerimisvorm ja/või et Teiega kontakteeruda või täita toote ostmisel Teie esitatav „tellimusvorm”.
Teilt ei nõuta käesolevas teatises viidatud toote registreerimisvormi täitmist ega esitamist, kuid olge teadlikud sellest, et kui Te ei esita täielikult täidetud vormi, ei pruugi meil olla võimalik vastata Teie päringutele ega osutada Teile nõutud teenuseid nõuetekohaselt. Selle tulemusena võime Teile jätta ka saatmata teabe, mis võiks meie arvates olla Teie huvides või Teile kasulik, näiteks teave Teie ostetud toote/toodete garantiiaja pikendamise kohta.
Lisaks, kui esitate meile oma sugulaste, sõprade või teiste kolmandate isikute isikuandmed, peate seda tehes kinnitama ja kindlustama, et olete saanud kolmandatelt pooltelt asjakohase nõusoleku meile isikuandmete avaldamiseks käesolevas teatises sätestatud eesmärkidel.

MIDA ME TEEME, KUI KOGUME JA TÖÖTLEME ISIKUANDMEID

Niipea kui oleme saanud isikuandmed, töötleb Whirlpool neid järgmistel eesmärkidel:

∙ Suhete korraldamine Teiega, mis tuleneb Teie toote ostust, Teiega peetava suhtluse ja kirjavahetuse andmete säilitamine ning suhtluse ja kirjavahetuse jälgimine, mis tahes seotud õigusaktide nõuete, sh mis tahes asutusesisese raamatupidamis-, haldus- ja maksunõuete täitmine, protsess ja poliitika;

∙ Isikuandmete jagamine Whirlpool Groupi teiste ettevõtetega käesolevas teatises kirjeldatud samasugustel eesmärkidel. Whirlpool Groupi ettevõtete nimekirja on võimalik saada taotluse alusel;

∙ Isikuandmete jagamine meie hoolikalt valitud partneritele Teie eelneval nõusolekul käesolevas teatises kirjeldatud samasugustel eesmärkidel. Partnerite nimekirja on võimalik saada taotluse alusel;

∙ Turustamiseesmärgid, Teie eelneval nõusolekul ja/või muudel õiguslikel alustel ja põhjendustel lubatud määral; 

Teie teavitamine, nagu on kirjeldatud käesoleva teatise järgmises lõigus. 

TEIE TEAVITAMINE

Kui Te olete selleks andnud oma nõusoleku, välja arvatud juhul, kui see on juba muudel õiguslikel ja põhjendatud alustel lubatud, võime kasutada isikuandmeid e-kirjaga, SMSiga, MMSiga (ja muude elektrooniliste vahenditega), faksiga, postiga ja telefoniga järgmise teabe saatmiseks:

 turundusmaterjal uute toodete kohta, kingitused, tooteid käsitlev teave või uute toodete turulelaskmine, toodete reklaamikampaaniad / müügipakkumised või veebikeskkonnas müügipakkumised (masinad, lisatarvikud, tarvikud) Whirlpool, Polar, Maytag, Ignis, KitchenAid, Bauknecht ja valitud äripartnerite kaubamärkidelt (nimekirja on võimalik saada taotluse alusel), mis võiksid meie arvates Teid huvitada;

∙ turustamine ja toodete pakkumised ja teatised (nt infolehed) pikendatud garantiiaja kohta, mis esitatakse Whirlpooli kaudu, kaudu toodete kohta, mille olete registreerinud või mille vastu olete huvi tundnud. Sellist garantiid võib anda D&G, Whirlpooli usaldusalune äripartner;

∙ toote- või klienditeenindusküsitlustes osalemise kutsed;

∙ auhindade loosimistes, võistlustes ja mängudes, messidel, tooteesitlustel või toiduvalmistamise esitlustel osalemise kutsed.

Kui soovite tühistada mis tahes turundusmaterjali tellimuse, mille me võime Teile saata, või eespool kirjeldatud seotud tegevuste tellimuse, saate seda hõlpsasti teha, järgides tellimuse tühistamise üksikasju, mis on esitatud igas reklaamteates, või pöördudes teise võimalusena meie poole järgmiselt: Whirlpool Eesti OÜ, Türi 10c, 11313 Tallinn. 

KES NÄEB TEIE ISIKUANDMEID

Isikuandmed koguvad kokku ja neid töötlevad eespool nimetatud eesmärgil meie töötajad, kui nad tegelevad haldusega, raamatupidamisega, turustamisega ja reklaamikampaaniatega, klienditeenindusega, IT-süsteemide haldamisega, juhtimisega, hooldamise ja arendamisega, turundusega, küsitlustega ja reklaamiga käesolevas teatises kirjeldatud asjakohastel eesmärkidel. Teie isikuandmeid säilitatakse Whirlpool Groupi andmebaasides, samuti asutuseväliste teenuseosutajate kaudu, kellega Whirlpool Group on allkirjastanud nõuetekohase lepingu, hallatavates andmebaasides. Need andmebaasid asuvad Euroopa Liidu territooriumil, samuti Ameerika Ühendriikide (USA) territooriumil, andmebaaside nimekirja on võimalik saada taotluse alusel.
Palun võtke teadmiseks, et teatud isikuandmed võidakse edastada ka asjakohaste piirkondlike territooriumide ametivõimudele ja -asutustele üldiselt õiguslikel eesmärkidel ja maksudega seotud eesmärkidel, või juhul, kui seda on mõistlik teha, selleks et kaitsta Whirlpooli äri, kliente, töötajaid või tarnijaid. Lisaks võidakse need avalikustada tõenäolistele ostjatele või partneritele ja nende professionaalsetele nõustajatele ettevõtte prognoositud müügi või ülekannete uurimiseks või ettevõtte äritegevuse või varade, äripartnerluste või ühisettevõtluse asjaolude uurimiseks (mis võivad aeg-ajalt esile kerkida) sellisel määral, et anonüümsuse tagamine ei ole teostatav ega võimalik. Tehingu lõpule viimisel võivad ostjad ja partnerid kasutada teavet käesolevas teatises nimetatud samadel eesmärkidel.

MILLAL ISIKUANDMED EDASTATAKSE VÄLISRIIKI

Riiklike isikuandmete puutumatust käsitlevate õigusaktide kohaselt on Whirlpoolil lubatud edastada isikuandmeid teistesse riikidesse tingimusel, et olete andnud oma eelneva nõusoleku või selleks on muu õiguslik põhjendus ning on tagatud piisaval tasemel kaitse.
Peate teadma, et Whirlpoolil töötajad, muud Whirlpool Groupi üksused, meie nimel teenuste osutajana tegutsevad kolmandad pooled ja hoolikalt valitud partnerid võivad asuda ka välisriigis ja isegi väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Seetõttu on Whirlpool kohustatud tagama, et isikuandmete välisriiki edastamisel on see tegevus täielikus kooskõlas Euroopa Liidu ja riiklike õigusaktide põhimõtete ja nõuetega ning et vastavates riikides / vastavatel territooriumidel kasutatakse asjakohaseid turvameetmeid isikuandmete kaitseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Whirlpool töötleb ja säilitab Teie isikuandmeid niivõrd kuivõrd see on vajalik õigusaktide sätetest kinnipidamiseks või niivõrd kuivõrd see on vajalik eespool/allpool sätestatud meie määratletud õiguspärase äritegevuse vajaduste rahuldamiseks ning kavatsetud eesmärkide täitmiseks.

MILLISED ÕIGUSED TEILE ANTAKSE

ELi isikuandmete puutumatust käsitlevate õigusaktide kohaselt võite kontrollida kas Whirlpoolil käsutuses on Teie isikuandmed ja kui see on nii, siis on Teil õigus saada asjakohane koopia koos teabega selle kohta kuidas ja mis eesmärgil Whirlpool Teie isikuandmeid töötleb. Te võite ka paluda meie käsutuses olevate Teie isikuandmete ajakohastamist ja/või parandamist ning kui kohaldatavate õigusaktide kohaselt on see lubatud, siis isegi nende kustutamist. Võite ka igal ajal tagasi võtta oma isikuandmete töötlemiseks enda antud nõusoleku.
Juhul kui soovite rakendada oma eespool nimetatud õigusi, muutke enda teavitamise eelistusi, või kui soovite Whirlpooli teavitada oma isikuandmete mis tahes muudatustest või esitada mis tahes küsimusi Teie isikuandmete kasutamise kohta Whirlpooli poolt, palun pöörduge meie poole aadressil: Whirlpool Eesti OÜ, Türi 10c, 11313 Tallinn või saatke e-mail aadressile: info_estonia@whirlpool.com.

SAFE HARBOR

Whirlpool on vastavuses Ühendriikide ja ELi programmi Safe Harbor raamistikuga ning Ühendriikide ja Šveitsi programmi Safe Harbor raamistikuga, mille on kehtestanud Ühendriikide kaubandusamet ja mis käsitlevad vastavalt Euroopa Liidust ja Šveitsist pärit andmete kogumist, kasutust ja säilitamist. Whirlpool on tõendanud, et järgib Ühendriikide ja ELi ning Šveitsi ja ELi Safe Harbor programmi põhimõtteid, mis on seotud teatamise, valiku, edasiandmise, turvalisuse, andmesidususe, juurdepääsu ja jõustamisega. Teabe ELi ja Šveitsi programmi Safe Harbor raamistike kohta leiate lingilt: http://export.gov/safeharbor.

Kui teil on isikuandmete puutumatusega või andmekasutusega seotud lahendamata probleeme, millele meie ei ole piisavalt tähelepanu pööranud, pöörduge TRUSTe poole lingil https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Palun klõpsake siia faksinumbri ja postiaadressil kohta teabe saamiseks. TRUSTe vaidluste lahendamise protsess on saadaval vaid inglise keeles.